باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 4ثریا افشاری10:30 - 8:30178بانوان1,400,0001397/7/7کرج
آسانا 4مهناز محمدنوری19:30 - 17:30138بانوان1,400,0001397/7/7کرج
آسانا 5ثریا افشاری17:00 - 15:00188بانوان1,400,0001397/7/7کرج
آسانا 5بابک سجادی22:00 - 20:00128آقایان1,400,0001397/7/7کرج
پایهسوسن جدیدی9-10:3058بانوان1,300,0001397/7/7اکباتان
آسانا ابزار 3شیوا داوودی11-1368بانوان1,600,0001397/7/7اکباتان
آسانا 2شیوا داوودی17-18.3098بانوان1,300,0001397/7/7اکباتان
آسانا 3نفیسه دارآفرین17.30-19.30118بانوان1,600,0001397/7/7اکباتان
آسانا 2شهره خراسانی17:30-1928بانوان1,300,0001397/7/7اکباتان
آسانا 4رضا بیگی19.30-21.3088آقایان1,600,0001397/7/7اکباتان
آسانا 5پدرام نظری20-2238آقایان1,600,0001397/7/7اکباتان
باردارینفیسه دارآفرین15-17134بانوان1,100,0001397/7/7اکباتان
آسانا 2مریم فکوری9 - 10:3088بانوان1,300,0001397/7/7ستارخان
آسانا 5سوسن جدیدی17:30-19:3048بانوان1,600,0001397/7/7ستارخان
آسانا ابزار 1سوسن جدیدی11-1398بانوان1,600,0001397/7/7ستارخان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2ثریا افشاری17:00 - 15:30168بانوان1,200,0001397/7/8کرج
آسانا 5سوسن جدیدی13:00 - 11:00188بانوان1,400,0001397/7/8کرج
آسانا پیشرفتهشیوا داوودی19:45 - 17:15158بانوان1,600,0001397/7/8کرج
آسانا ابزار 2شیوا داوودی10:30 - 8:30168بانوان1,400,0001397/7/8کرج
آسانا 5جمشید پورعبدالله22:00 - 20:00178آقایان1,400,0001397/7/8کرج
آسانا 2ثریا افشاری9-10.3058بانوان1,300,0001397/7/8اکباتان
آسانا 4مهدخت پریشان زاده14.30-16.30188بانوان1,600,0001397/7/8اکباتان
آسانا 3مهدخت پریشان زاده17.30-19.3098بانوان1,600,0001397/7/8اکباتان
آسانا 4شهره خراسانی17.30-19.30158بانوان1,600,0001397/7/8اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری17.30-19.30158بانوان1,600,0001397/7/8اکباتان
آسانا 4محمدحسین چخماقی20-22128آقایان1,600,0001397/7/8اکباتان
پایهزهرا صفایی مهر11.30-13118بانوان1,300,0001397/7/8اکباتان
آسانا ابزار 1هلن همایون روز15-17188بانوان1,600,0001397/7/8اکباتان
حرکات پیشرفتهپدرام نظری20-22:30238آقایان1,800,0001397/7/8اکباتان
پایه17 - 15:3008بانوان1,300,0001397/7/8ستارخان
آسانا 2سوسن جدیدی18 - 19:3008بانوان1,300,0001397/7/8ستارخان
آسانا ابزار 3مهدخت پریشان زاده11-13128بانوان1,600,0001397/7/8ستارخان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2شیوا داوودی11:30 - 10:00128بانوان1,200,0001397/7/9کرج
آسانا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده19:30 - 17:00158بانوان1,600,0001397/7/9کرج
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی22:30 - 20:00118آقایان1,600,0001397/7/9کرج
حرکات پیشرفتهمهناز محمدنوری9-11.30188بانوان1,800,0001397/7/9اکباتان
آسانا 2سوسن جدیدی14.30-16148بانوان1,300,0001397/7/9اکباتان
کودکانشهره خراسانی15-16.30118مختلط1,300,0001397/7/9اکباتان
آسانا 4شهره خراسانی17-1988بانوان1,600,0001397/7/9اکباتان
آسانا 5نفیسه دارآفرین17-19138بانوان1,600,0001397/7/9اکباتان
حرکات پیشرفتهمهدخت پریشان زاده17-19.30148بانوان1,800,0001397/7/9اکباتان
آسانا 3پدرام نظری19.30-21.30108آقایان1,600,0001397/7/9اکباتان
آسانا 5مهدی افرادی19.30-21.30158آقایان1,600,0001397/7/9اکباتان
پایه10:30 - 908بانوان1,300,0001397/7/9ستارخان
آسانا 4مهناز محمدنوری17:30-19:3058بانوان1,600,0001397/7/9ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه17:00 - 15:30158بانوان1,200,0001397/7/10کرج
آسانا 3سوسن جدیدی13:30 - 11:30168بانوان1,400,0001397/7/10کرج
آسانا 5مهدخت پریشان زاده19:30 - 17:3058بانوان1,400,0001397/7/10کرج
آسانا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده11:00 - 8:30128بانوان1,600,0001397/7/10کرج
آسانا ابزار 1سوسن جدیدی10:30 - 8:30188بانوان1,400,0001397/7/10کرج
آسانا 3بابک سجادی22:00 - 20:00168آقایان1,400,0001397/7/10کرج
بارداری17-19104بانوان1,100,0001397/7/10کرج
پایهمریم فکوری17-18.3008بانوان1,300,0001397/7/10اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری9-11138بانوان1,600,0001397/7/10اکباتان
آسانا ابزار 2شیوا داوودی11.30-13.3078بانوان1,600,0001397/7/10اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری14.30-16.30158بانوان1,600,0001397/7/10اکباتان
سویینگمهناز محمدنوری15-16.3098بانوان1,800,0001397/7/10اکباتان
یوگای پیشرفتهزهرا اکبری17-19.30138بانوان1,800,0001397/7/10اکباتان
آسانا 2رضا بیگی19.30-2168آقایان1,300,0001397/7/10اکباتان
پایه21:30 - 20138آقایان1,300,0001397/7/10ستارخان
آسانا 2شهره خراسانی15-16:30148بانوان1,300,0001397/7/10ستارخان
آسانا 2شیرین صادقی پور19 - 17:3078بانوان1,300,0001397/7/10ستارخان
آسانا 3ثریا افشاری10 - 12118بانوان1,600,0001397/7/10ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه10:30 - 9:0058بانوان1,200,0001397/7/11کرج
پایه21:30 - 20:00198آقایان1,200,0001397/7/11کرج
آسانا 3نفیسه دارآفرین19:30 - 17:3078بانوان1,400,0001397/7/11کرج
آسانا ابزار 1هلن همایون روز17:00 - 15:00158بانوان1,400,0001397/7/11کرج
آسانا 2پدرام نظری21:30 - 20:00208آقایان1,200,0001397/7/11کرج
پایهپدرام نظری20-21:3018آقایان1,300,0001397/7/11اکباتان
آسانا 4مهناز محمدنوری9-11148بانوان1,600,0001397/7/11اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری17-19128بانوان1,600,0001397/7/11اکباتان
سویینگمهناز محمدنوری18-19.3078بانوان1,800,0001397/7/11اکباتان
یوگای پیشرفتهسینا صمیمی19:30-2278آقایان1,800,0001397/7/11اکباتان
trxثریا افشاری9-11158بانوان1,600,0001397/7/11اکباتان
آسانا 2بابک سجادی20-21:30148آقایان1,300,0001397/7/11ستارخان
آسانا 4زهرا صفایی مهر17:30-19:30168بانوان1,600,0001397/7/11ستارخان
آسانا ابزار 2مهدخت پریشان زاده11-13118بانوان1,600,0001397/7/11ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2مهدخت پریشان زاده19:00 - 17:3088بانوان1,200,0001397/7/12کرج
آسانا 5نفیسه دارآفرین10:00 - 8:00178بانوان1,400,0001397/7/12کرج
آسانا ابزار 3مهدخت پریشان زاده12:30 - 10:30118بانوان1,400,0001397/7/12کرج
یوگای کودکانشهره خراسانی12:30-11:00148مختلط1,200,0001397/7/12کرج
آسانا 3ثریا افشاری10-12188بانوان1,600,0001397/7/12اکباتان
آسانا 4هلن همایون روز11-13198بانوان1,600,0001397/7/12اکباتان
سویینگمهناز محمدنوری11.30-1358بانوان1,800,0001397/7/12اکباتان
یوگای پیشرفتهثریا افشاری15-17.30198بانوان1,800,0001397/7/12اکباتان
پایهمریم فکوری14.30-1608بانوان1,300,0001397/7/12اکباتان
پایهشهره خراسانی11-12:30248بانوان1,300,0001397/7/12اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری9 - 10:30128بانوان1,300,0001397/7/12ستارخان
آسانا 2هلن همایون روز19 - 17:30198بانوان1,300,0001397/7/12ستارخان
پایه17 - 15:30178بانوان1,300,0001397/7/12ستارخانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید